Các thủ tục hành chính thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

Thứ ba - 15/11/2016 10:54
tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp
tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
1. Hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (04 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ghi phiếu biên nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động-Tiền lương- Bảo hiểm xã hội.
- Bước 2: Phòng Lao động- Tiền lương- Bảo hiểm xã hội thẩm định, trình Giám đốc Sở ký Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Bước 3: Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho Trung tâm Dịch vụ việc làm và người lao động.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp (theo Mẫu số 03);
- Bản chính hoặc bản sao chứng thực: Hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc Hợp đồng làm việc (HĐLV) đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; quyết định thôi việc; quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; thông báo hoặc thoả thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;
- Sổ Bảo hiểm xã hội.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.
8. Lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có
- Người lao động đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV đối với HĐLĐ, HĐLV không xác định thời hạn và xác định thời hạn;
-  Người lao động đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong vòng 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV đối với HĐLĐ, HĐLV theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng;
- Đã nộp hồ sơ thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, HĐLV;
-  Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Việc làm ngày 16/11/2013;
- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp.
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH 
 
 
 
 
Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP
            Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………................
Tên tôi là:.………………..…..…. sinh ngày ...... /……./…… Nam o,  Nữ o
Số chứng minh nhân dân: ……………………...……………………………..
Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………………………
Số sổ BHXH: …………………………………..………………………………
Số điện thoại:………….……..…Địa chỉ email (nếu có)……………...….……
Dân tộc:…………………………. Tôn giáo:……………..……………………
Số tài khoản (ATM nếu có)……….….… tại ngân hàng:………………………
Trình độ đào tạo:……………………………………………………………….
Ngành nghề đào tạo:……………………………………………………………
Nơi thường trú (1):……………………………………………………………..
Chỗ ở hiện nay (2):…………………..…...…………………………..………..
Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)............................................................................................................
tại địa chỉ:....................................................................................................................
        Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………………
………………………………………………………………………………………
Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:…………………………………
Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp................................tháng.
Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):………………...………………….…………………………….…………….
Kèm theo Đề nghị này là (3)............................................................................ và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.
Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
   .........., ngày ....... tháng ..... năm ……..
 Người đề nghị
  (Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
(1, 2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.
(3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
 

2. Tạm dừng hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp:
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh (số 04, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ghi phiếu biên nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội;
- Bước 2: Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội thẩm định trình Giám đốc Sở ký Quyết định tạm dừng hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
- Bước 3. Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho Trung tâm Dịch vụ việc làm và người lao động.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Giấy tờ chứng minh việc không thông báo hàng tháng với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh - nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm theo quy định.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.
8. Lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có
 Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không trực tiếp thông báo hàng tháng với Trung tâm GVVL nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm theo quy định.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Việc làm ngày 16/11/2013;
- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp.
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

3. Tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp:
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1:  Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh (số 04, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ghi phiếu biên nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động- Tiền lương- Bảo hiểm xã hội.
- Bước 2: Phòng Lao động- Tiền lương- Bảo hiểm xã hội thẩm định trình Giám đốc Sở ký Quyết định tiếp tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
- Bước 3. Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho Trung tâm Dịch vụ việc làm và người lao động.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
 Thông báo tìm kiếm việc làm theo mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.
8. Lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Thông báo tìm kiếm việc làm theo mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội.
10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có
Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định Khoản 1 Điều 53 Luật Việc làm nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tiếp tục thực hiện thông báo về tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định với Trung tâm Dịch vụ việc làm
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Việc làm ngày 16/11/2013;
- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp.
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015.
 
 
Mẫu số 16:  Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ:…….
 
Kính gửi:  Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………….............................
Tên tôi là: .................................................sinh ngày ............. / ............ /………
Số chứng minh nhân dân: ……………………...……………………………..
        Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………………...
Chỗ ở hiện nay:..……………….…………………………………...…………
Số điện thoại :......................................................................................................
Theo Quyết định số..........… ngày........./......../......... tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp...................tháng, kể từ ngày......./....../..... đến ngày….../......../...... tại tỉnh/thành phố.....................................
   Tôi thông báo kết quả tìm kiếm việc làm theo quy định, cụ thể như sau:
   (1) Đơn vị thứ nhất (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
   (2) Đơn vị thứ hai (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).
………..……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
 (…) Tên đơn vị thứ (…): (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tình trạng việc làm hiện nay:  
        o Không có việc làm                                        
o Có việc làm nhưng chưa giao kết HĐLĐ/HĐLV (ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ, công việc đang làm) …………………….................................................................... ............................…………………………………………………………………….   Tình trạng khác (ốm đau, thai sản,…..)……………………………………….                                                
Tôi cam đoan nội dung ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./.
  ………., ngày….. tháng…. năm……
Người thông báo
(ký, ghi rõ họ tên)
 
4. Chấm dứt hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.
1. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh (số 04, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ghi phiếu biên nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội.
- Bước 2: Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội thẩm định trình Giám đốc Sở ký Quyết định chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
- Bước 3. Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho Trung tâm Dịch vụ việc làm và người lao động.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ gồm một trong các giấy tờ sau:
-  Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (để tính thời gian chấm dứt hưởng).
- Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp chưa hết thời hạn hưởng nhưng đã tìm được việc làm.
- Giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an đối với người thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.
- Quyết định hưởng lương hưu.
- Giấy tờ chứng minh về việc 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu mà không có lý do chính đáng.
- Giấy tờ chứng minh về việc không thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong 03 tháng liên tục.
- Giấy tờ chứng minh người lao động định cư ở nước ngoài (xác minh của Xã, phường, thị trấn...).
- Giấy báo nhập học đối với học tập trong nước. Trường hợp học tập ở nước ngoài thì phải có giấy tờ chứng minh về việc xuất cảnh.
- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan có thẩm quyền.
- Giấy chứng minh người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chết (Giấy chứng tử, xác minh của Xã, phường, thị trấn....).
- Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền.
- Quyết định của tòa án tuyên bố mất tích.
- Quyết định tạm giam, chấp hành hình phạt tù của cơ quan có thẩm quyền.
 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
8. Lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Thông báo về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động (mẫu số 23 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/NĐ-CP – Quy định đối với người lao động chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp: tìm được việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hưởng lương hưu hằng tháng; ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên).
10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có
Người lao động bị thất nghiệp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trong các trường hợp sau:
- Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; - Có việc làm;
- Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
- Hưởng lương hưu hằng tháng;
- Sau 2 lần từ chối nhận việc  làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng;
- Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, 03 tháng liên tục không thực hiện thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch việc làm theo quy định;
 - Ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng;
- Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
- Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp;
- Chết;
- Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
- Bị tòa án tuyên bố mất tích;
- Bị tạm giam, chấp nhận hình phạt tù.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Việc làm ngày 16/11/2013;
- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp.
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015.

 
 
Mẫu số 23: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Về việc ………………………………… (1)
 
            Kính gửi:  Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………………

 
Tên tôi là:…………………………. sinh ngày:……………………………..
Số chứng minh nhân dân: …………...…………………………………...…
 Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………………….
 Số sổ BHXH :……….....................................................................................
 Nơi thường trú:………….…............................................................................
   Chỗ ở hiện nay:..……………….…………………………………...……….
   Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số................... ngày ......../......./........ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố........................................................................
   Tổng số tháng tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: ........... tháng
   Nhưng vì lý do (1)............................................................................................  ……………………………………………………………………………………….nên tôi gửi thông báo này (kèm theo bản chụp giấy tờ có liên quan).
 Đề nghị quý Trung tâm xem xét, thực hiện các thủ tục về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tôi chưa nhận tiền tại tổ chức bảo hiểm xã hội./.
                                                                 ……, ngày … tháng … năm ……
 
 
                Người thông báo
              (Ký, ghi rõ họ tên)

 
 
Ghi chú :
(1)  Có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trư­ờng giáo d­ưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
 
 
 
5. Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp về học nghề
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh (số 04, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ghi phiếu biên nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội.
- Bước 2: Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội thẩm định, trình Giám đốc Sở ký Quyết định hỗ trợ học nghề.
- Bước 3: Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho Trung tâm Dịch vụ việc làm và người lao động.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp:
Đề nghị hỗ trợ học nghề (theo mẫu số 18).
+ Đối với người thất nghiệp có thời gian đóng BHTN từ đủ 9 tháng trở lên nhưng không thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp:
- Đề nghị hỗ trợ học nghề (theo mẫu số 18);
- Bản chính hoặc bản sao chứng thực: Hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc Hợp đồng làm việc (HĐLV) đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; quyết định thôi việc; quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; thông báo hoặc thoả thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;
- Sổ BHXH.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
8. Lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Đề nghị học nghề theo mẫu số 18 ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội.
10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có
- Người lao đông chấm dứt HĐLĐ, HĐLV;
- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TTVDVL;
- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN;
- Đã đóng BHTN từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ, HĐLV theo quy định của pháp luật.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Việc làm ngày 16/11/2013;
- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp.
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015.
 

 
Mẫu số 18: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
  

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC NGHỀ

 
Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………………. ....................
Tên tôi là:.................................................sinh ngày............../............. /..............
Số chứng minh nhân dân: …………………..…...……………………………..
Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………………..
Số sổ BHXH :………..........................................................................................
Nơi thường trú (1):………….….........................................................................
Chỗ ở hiện nay (2):..……………….…………………………………...………
Số điện thoại để liên hệ (nếu có):........................................................................
Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số................................... ngày .........../.........../............ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố..............................; thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là ......................tháng (từ ngày.........../........../...........đến ngày.........../ ......../...........) (đối với trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp).
Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: …… tháng (đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp).
Tôi có nguyện vọng tham gia khóa đào tạo nghề ……………… với thời gian …….. tháng, tại (tên cơ sở dạy nghề, địa chỉ )…………………………………….
Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết chế độ hỗ trợ học nghề để tôi được tham gia khóa đào tạo nghề nêu trên./.
                   …......, ngày ....... tháng ..... năm .....
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

 
Ghi chú:
(1,2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.
6. Quyết định hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc quyết định hỗ trợ học nghề.
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh (số 04, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ghi phiếu biên nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội.
- Bước 2: Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội thẩm định, trình Giám đốc Sở ký Quyết định hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc hỗ trợ học nghề.
- Bước 3: Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho Trung tâm Dịch vụ việc làm và người lao động.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
 Quyết định hủy hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hoặc hủy trợ cấp học nghề.
 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hủy hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hoặc hủy trợ cấp học nghề.
8. Lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có
 Người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Việc làm ngày 16/11/2013;
- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp.
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015.
 
7. Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (04 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ghi phiếu biên nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động-Tiền lương- Bảo hiểm xã hội.
- Bước 2: Phòng Lao động- Tiền lương- Bảo hiểm xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.
- Bước 3: Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho người sử dụng lao động.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.
- Phương án thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ hoặc sản xuất, kinh doanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.
- Giấy tờ chứng minh không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.
- Văn bản xác nhận của tổ chức bảo hiểm xã hội nơi người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.
 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề
8. Lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có
- Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật việc làm có sử dụng người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp.
- Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ;
- Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh;
- Không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động;
- Có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Việc làm ngày 16/11/2013;
- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp.
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015.
 

 

Tác giả bài viết: Vy Trần

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê trong tháng
2298
Vị trí cần tuyển
62
Ứng viên tìm việc
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay299
  • Tháng hiện tại150,531
  • Tổng lượt truy cập25,192,017
Gửi phản hồi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây