Hà Tĩnh chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19

Thứ ba - 16/11/2021 19:54
(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe Nhân dân.
1

      Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh.

     Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; nhằm tiếp tục kiểm soát tốt, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh phát sinh từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh, giữ vững thành quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh Hà Tĩnh phát động Phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19” nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe Nhân dân.

     Đồng thời, nêu cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến, đề xuất các giải pháp và biện pháp trên mọi lĩnh vực, huy động mọi nguồn lực để đẩy lùi, phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực nhằm phát huy nội lực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, động viên, lôi cuốn các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân tích cực, chủ động tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

2

Các doanh nghiệp Hà Tĩnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch gắn với duy trì, phát triển sản xuất

     Nội dung phong trào thi đua

     Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tổ chức, cá nhân tham gia theo một số nhóm nội dung chủ yếu sau:

     Thi đua tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả, sát đúng các nội dung, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp, tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát tốt hơn dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.
 

3

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã ra quân dồn điền đổi thửa, tạo cánh đồng lớn cho sản xuất tập trung.

     Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh; đơn vị, địa phương nào thiếu chủ động, quyết liệt hoặc không tuân thủ các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh làm phát sinh, lây lan dịch bệnh trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình; làm ảnh hưởng đến các mặt đời sống, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để ổn định sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa, xuất nhập khẩu... thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh tế; góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng địa phương, cơ sở và tăng nguồn lực phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

     Thi đua đảm bảo công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống Nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn. Triển khai nhanh, an toàn công tác tiêm (vắc xin) phòng COVID-19 đến nhiều nhóm đối tượng để phát huy hiệu quả và đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng.

     Thi đua giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để gây rối, chống phá.

     Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, các hình thức làm việc trực tuyến. để vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, chất lượng; đồng thời ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch, bệnh COVID-19 để người dân hiểu, tin tưởng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống, dịch COVID-19, Bộ Y tế và chính quyền các cấp triển khai.

     Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức hội các cấp vận động các đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh COVID-19 theo quy định, khuyến cáo và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19”.

     Giải pháp thực hiện

     Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức người dân chấp hành nghiêm các biện pháp, quy định về phòng, chống dịch theo quy định, hướng dẫn; mở thêm các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng để tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch hiệu quả, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch để nhân rộng những giá trị tốt đẹp nhất của con người, cộng đồng dân cư và toàn xã hội tạo sức lan tỏa rộng khắp, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin chiến thắng dịch bệnh; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn với tinh thần; đồng thời xử lý nghiêm và công khai trên các phương tiện truyền thông đối với các hành vi, vi phạm của các tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch.
 

4

Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để quyết tâm phòng ngừa, ngăn chặn và chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

     Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức hội, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã và tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình cụ thể của đơn vị, địa phương mình để có các hình thức triển khai phong trào thi đua phù hợp, nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch; ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành và người dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để quyết tâm phòng ngừa, ngăn chặn và chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

     Kịp thời phát hiện và động viên, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, tích cực trong phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các tổ chức, các nhân trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại tuyến đầu; các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch và các tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

     Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức hội và các địa phương phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên trong quá trình chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở các lĩnh vực, địa bàn cụ thể.
                                                                                                                                                                                                                     Nguồn: Báo Hà Tĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây