STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 03/2024/TT-BLĐTBXH 17/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ NLD làm ở ngước ngoài
2 183/QĐ-UBND 16/01/2024 Quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2024
3 TT 15/2023/TT-BLĐTBXH 28/12/2023 Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 sửa đổi Thông tư 28/TT-BLĐTBXH
4 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 06/12/2023 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
5 QĐ 9209/QĐ-SLĐTBXH 30/08/2023 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
6 QĐ 1250/QĐ-UBND 04/06/2023 Quyết định giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở LĐTBXH giai đoạn 2023-2025
7 QĐ 1227/QĐ-UBND 01/06/2023 Quyết định quy định cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
8 KH 157-KH/TU 22/03/2023 Kế hoạch 157-KH/TU thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới
9 NQ 06/NQ-CP 09/01/2023 Nghị quyết 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả và phát triển bền vững
10 NĐ 111/2022/NĐ-CP 29/12/2022 Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp
11 NQ 70/2022/NQ-HĐND 14/07/2022 Nghị quyết 70 quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025
12 NĐ 38/2022/NĐ-CP 11/06/2022 Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
13 QĐ 12/2022/QĐ-UBND 09/06/2022 Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
14 TT 09/2023/TT-BLĐTBXH 24/05/2022 Thông tư 09/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở NN theo HĐ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
15 Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH 24/01/2022 Thông tư Hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động
16 TT 01/2022/TT-BLĐTBXH 24/01/2022 Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động
17 QĐ 55/2021/QĐ-UBND 30/12/2021 55/2021/QĐ-UBND
18 40/2021/QĐ-TTg 30/12/2021 QĐ 40/2021/QĐ-TTg về quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
19 TT 21/2021/TT-BLĐTBXH 14/12/2021 Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
20 TT 20/2021-TT-BLĐBTXH 14/12/2021 Thông tư 20/2021-TT-BLĐBTXH quy định hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động VN đi làm việc ở NN theo HĐ
21 NĐ 112/2021/NĐ-CP 09/12/2021 Nghị định 112/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ
22 NĐ 86/2021/NĐ-CP 24/09/2021 Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tạp, giảng dạy , nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
23 17/QĐ-TTg 30/03/2021 Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ học nghề đối với lao đông thất nghiệp
24 NĐ 23/2021/NĐ-CP 18/03/2021 Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 quy định chi tiết khoản 3, điều 37 và điều 39 Luật Việc làm về Trung tâm Dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
25 QĐ 176/QĐ-TTg 04/02/2021 QĐ 176 ban hành chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030
26 Luật 69/2020/QH14 12/11/2020 Luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng
27 NĐ 120/2020/NĐ-CP 06/10/2020 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
28 NĐ 115/2020/NĐ-CP 24/09/2020 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức
29 NĐ 61/2020/NĐ-CP 28/05/2020 NĐ 61/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 28/015/NĐ-CP về BHTN
30 NĐ 28/2020/NĐ-CP 29/02/2020 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người VN đi LV ở nước ngoài theo HĐ
31 Luật 69/2020/QH14 12/01/2020 Luật 69/2020/QH14 Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
32 Luật 52/2019/QH14 24/11/2019 Luật sửa đổi. bổ sung một số điều của Luật Viên chức
33 45/2019/QH14 19/11/2019 Bộ luật Lao động
34 TT 21/2018/TT-BGDĐT 23/08/2018 Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
35 NĐ 46/2017/NĐ-CP 20/04/2017 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
36 23/2016/TT-BTC 15/02/2016 Thông tư 23/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
37 58/2014/QH13 19/11/2014 Luật BHXH có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016
38 38/2013/QH13 15/11/2013 Luật Việc làm được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, quy định về chính sách hỗ trợ việc làm, thông tin thị trường lao động, đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.
39 22/2013/TT-BLĐTBXH 14/10/2013 Thông tư quy định về mẫu và nội dung hợp đồng cung ứng lao động và hợp đồng đưa người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài
40 Luật 58/2010/QH12 14/11/2010 Luật Viên chức
41 21/2007/TT-BLĐTBXH 07/10/2007 THÔNG TƯ
Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây