Văn bản theo chủ đề: Văn bản liên quan đến hoạt động Trung tâm Dịch vụ việc làm

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 07/12/2023 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
2 Luật 52/2019/QH14 25/11/2019 Luật sửa đổi. bổ sung một số điều của Luật Viên chức
3 Luật 58/2010/QH12 15/11/2010 Luật Viên chức
4 QĐ 12/2022/QĐ-UBND 10/06/2022 Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
5 QĐ 55/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 55/2021/QĐ-UBND
6 183/QĐ-UBND 17/01/2024 Quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2024
7 QĐ 1250/QĐ-UBND 05/06/2023 Quyết định giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở LĐTBXH giai đoạn 2023-2025
8 QĐ 9209/QĐ-SLĐTBXH 31/08/2023 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
9 QĐ 1227/QĐ-UBND 02/06/2023 Quyết định quy định cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
10 TT 21/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018 Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
11 NĐ 111/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp
12 NĐ 120/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
13 NĐ 115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức
14 23/2016/TT-BTC 16/02/2016 Thông tư 23/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây