Văn bản theo lĩnh vực: Hoạt động Trung tâm

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 NĐ 29/2024/NĐ-CP 05/03/2024 Nghị định 29 quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo quản lý trong cơ quan hành chính, nhà nước
2 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 06/12/2023 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
3 Luật 52/2019/QH14 24/11/2019 Luật sửa đổi. bổ sung một số điều của Luật Viên chức
4 Luật 58/2010/QH12 14/11/2010 Luật Viên chức
5 QĐ 12/2022/QĐ-UBND 09/06/2022 Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
6 QĐ 55/2021/QĐ-UBND 30/12/2021 Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, ki
7 183/QĐ-UBND 16/01/2024 Quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2024
8 QĐ 1250/QĐ-UBND 04/06/2023 Quyết định giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở LĐTBXH giai đoạn 2023-2025
9 QĐ 9209/QĐ-SLĐTBXH 30/08/2023 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
10 QĐ 1227/QĐ-UBND 01/06/2023 Quyết định quy định cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
11 TT 21/2018/TT-BGDĐT 23/08/2018 Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
12 NĐ 111/2022/NĐ-CP 29/12/2022 Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp
13 NĐ 120/2020/NĐ-CP 06/10/2020 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
14 NĐ 115/2020/NĐ-CP 24/09/2020 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức
15 23/2016/TT-BTC 15/02/2016 Thông tư 23/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
16 04/2016/NĐ-CP 05/01/2016 Nghị định 04/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2009/NĐ-CP
17 52/2009/NĐ-CP 02/06/2009 Nghị định 52/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
18 16/2015/NĐ-CP 13/02/2015 Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây