Văn bản theo cơ quan ban hành: Chính phủ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 QĐ 176/QĐ-TTg 04/02/2021 QĐ 176 ban hành chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030
2 NQ 06/NQ-CP 09/01/2023 Nghị quyết 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả và phát triển bền vững
3 NĐ 86/2021/NĐ-CP 24/09/2021 Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tạp, giảng dạy , nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
4 NĐ 46/2017/NĐ-CP 20/04/2017 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
5 TT 09/2023/TT-BLĐTBXH 24/05/2022 Thông tư 09/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở NN theo HĐ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
6 NĐ 28/2020/NĐ-CP 29/02/2020 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người VN đi LV ở nước ngoài theo HĐ
7 NĐ 112/2021/NĐ-CP 09/12/2021 Nghị định 112/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ
8 TT 21/2021/TT-BLĐTBXH 14/12/2021 Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
9 17/QĐ-TTg 30/03/2021 Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ học nghề đối với lao đông thất nghiệp
10 NĐ 61/2020/NĐ-CP 28/05/2020 NĐ 61/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 28/015/NĐ-CP về BHTN
11 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 06/12/2023 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
12 NĐ 111/2022/NĐ-CP 29/12/2022 Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp
13 NĐ 115/2020/NĐ-CP 24/09/2020 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức
14 04/2016/NĐ-CP 05/01/2016 Nghị định 04/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2009/NĐ-CP
15 52/2009/NĐ-CP 02/06/2009 Nghị định 52/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
16 16/2015/NĐ-CP 13/02/2015 Nghị định quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập
17 21/2007/TT-BLĐTBXH 07/10/2007 THÔNG TƯ
Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
18 126/2007/NĐ-CP 31/07/2007 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật người VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đông
19 115/2015/NĐ-CP 10/11/2015 Nghị định 115 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiêm xã hội bắt buộc
20 105/2014/NĐ-CP 14/11/2014 Nghị định 105 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT
21 28/2015/NĐ-CP 11/03/2015 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2015

Sở lao động TB và XH Hà Tĩnh
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
ĐT: 02393.851.295 - 02393.853.505 -
02393.734.789
Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây